SAVE THE DATE: 30/09 Workshop hulpverlening in de grenszone – le travail psychosocial dans la marge

Uncategorized
[version en français plus bas]

VZW Pigment en CGG Brussel nodigen uit:

Hulpverlening in de grenszone. Een workshop rond een aangepaste zorg voor mensen in een precaire verblijfssituatie.

30 september 2016

Vanuit de bezorgdheid voor een geschikte en toegankelijke zorg voor mensen in een precaire verblijfssituatie hebben vzw Pigment (vereniging waar armen het woord nemen) en het  Steunpunt Cultuursensitieve Zorg van het CGG Brussel gedurende enkele maanden een gezamenlijke exploratie gedaan naar hoe de drempels voor een aangepaste zorg verlaagd kunnen worden. Er is nagegaan op welke manier  mensen in een precaire verblijfssituatie hun mentaal welzijn ervaren en wanneer en hoe ze toegang zoeken tot de psycho-sociale hulpverlening .

Het resultaat van deze exploratie is een workshop voor hulpverleners waarin verschillende vormen van  mentaal lijden bij de doelgroep worden geschetst. We verlaten hier de klassieke paden van de psychodiagnostiek  en gaan op zoek naar andere manieren om hun mentaal lijden te begrijpen.

Verder belichten we de obstakels die de doelgroep ervaart om beroep te doen op de reeds bestaande psycho-sociale hulpverlening. We behandelen thema’s als ‘sociaal lijden’ en gaan op zoek naar mogelijke antwoorden die vanuit de huidige hulpverlening kunnen geboden worden.  Vragen die hier rijzen zijn in hoeverre het neutrale karakter van de klinische psycho-sociale hulpverlening  nog kan stand houden binnen de context van deze doelgroep.

Naast de vormen van lijden en de drempels tot toegang belichten we in de workshop ook enkele ‘good practices’. Het gaat telkens om projecten die de grenszone  van de hulpverlening opzoeken, met enerzijds linken naar culturele initiatieven, maar anderzijds ook naar politieke en sociale empowerment als therapeutische instrumenten.

 

Datum : 30 september 2016 (9u-13u)

Locatie : GC Pianofabriek (Fortstraat 35, 1060 Sint-Gilles), zaal Casablanca

Een meer gedetailleerd programma volgt nog.

Toegang is gratis, wel verplicht inschrijven via lore@pigmentvzw.be

De voorstelling zal doorgaan in Nederlands en Frans. Er is geen simultaanvertaling voorzien. Moest dit een probleem vormen, gelieve op voorhand een seintje te geven.

De uitnodiging:

Workshop Hulpverlening in de grenszone – 30.09.2016

ASBL Pigment et CGG Brussel vous invite:

Le travail psycho-social dans la marge. Un workshop autour du soin adapté pour des personnes en séjour précaire 

30 septembre 2016

Soucieux d’apporter un soin adapté et accessible aux personnes en séjour précaire, l’asbl Pigment (une association où des personnes en pauvreté prennent la parole) et le ‘Steunpunt Cultuursensitieve Zorg’ du CGG Brussel ont exploré pendant quelques mois comment réduire les obstacles pour un soin adapté. Nous avons examiné la manière dont des personnes en situation précaire vivent leur bien-être mentale et comment elles s’adressent à l’aide psychosocial.

Avec les résultats de cette exploration un workshop a été mis en place pour des psychologues et des travailleurs sociaux. Dans ce workshop les différentes formes de souffrance mentale chez le groupe cible seront illustrées. Nous quittons ici les chemins habituels de la psycho-diagnostique et cherchons d’autres manières à comprendre leur souffrance mentale.

De plus, nous éclaircissons les obstacles que le groupe cible rencontre dans l’offre d’aide psychosocial existant. Nous abordons des thèmes comme ‘la souffrance sociale’ et cherchons des réponses possibles dans les services d’aide actuels. Nous nous pencherons sur la question si le caractère neutre de l’aide psychosocial clinique peut se maintenir dans le contexte de ce groupe cible.

A part des formes de souffrance et des obstacles dans l’accès, nous aborderons dans le workshop aussi quelques ‘bonnes pratiques’. Il s’agit des projets qui se trouvent sur la limite de l’aide psychosocial, avec d’un côté des liens à des initiatives culturelles et de l’autre côté aussi à l’engagement politique et sociale comme instruments thérapeutiques.

 

Date: 30 septembre 2016 (9h-13h)

Lieu : GC Pianofabriek (Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles) salle Casablanca

Un programme détaillé suivra.

L’entrée est gratuit, l’inscription est obligatoire via  lore@pigmentvzw  

Le workshop sera en Néerlandais et en Français. Il n’y a pas de traduction simultanée prévue. Si cela pose problème, merci de nous le signalez en avance.

Workshop Le travail psychosocial dans la marge – 30.09.2016                         

 

06/03/2016: Manifestation des femmes sans-papiers – Betoging vrouwen zonder papieren

Uncategorized

femmes

Dimanche 6 mars à 13h Gare Centrale Bruxelles

pour la régularisation de tous/toutes les sans-papiers.

Une collaboration entre Le Comité des Femmes Sans Papiers et La Coordination des Sans Papiers de Belgique.

RDV á 13h á la Gare Centrale á Bruxelles.

Évènement clôture á la Place Bethleem a Saint-Gilles avec des concerts, prises de paroles et témoignages.

—————————————–

Zondag 6 maart om 13u Centraal Station Brussel

voor de regularisatie van alle mensen zonder papieren

Comité van de Vrouwen Zonder Papieren in samenwerking met de Coördinatie van de Mensen Zonder Papieren in België.

Afspraak om 13u aan het Centraal station van Brussel.

Eindpunt Bethlehemplein in St-Gillis met concerten en getuigenissen.

Getuigenis Mamadou in MO* Magazine

Uncategorized

‘België is een goed land. Maar niet voor wie zonder papieren leeft.’ | MO*

In België zijn nu alle ogen op het WTC III-gebouw gericht, waar vooral Syrische en Iraakse vluchtelingen verblijven. Maar hoe zit het met asielzoekers uit andere landen en mensen zonder papieren? Mamadou, een Guineese vluchteling die al drie jaar zonder papieren leeft, neemt ons mee naar zijn kamer. 27 andere mannen slapen daar -zonder papieren…

Lees het volledige artikel hier

Solidariteitsoproep – Ga je mee op Voyaach?

Uncategorized

ga_mee_op_voyaach_0De Belgische overheid biedt de voorbije twee jaar aan families zonder wettig verblijf uitsluitend opvang ter voorbereiding van hun terugkeer. Sinds de opening van het Open Terugkeercentrum werden we nog nooit zo vaak geconfronteerd met families die letterlijk op straat staan. Om die reden hebben we beslist om in ons huis ´Voyaach´ ook een crisiswoning in te richten voor een familie in nood. Daarvoor hebben we wel uw financiële steun nodig. Met een kleine maandelijkse storting van voldoende mensen kunnen we een groot verschil maken voor sommige mensen. Eenmalige stortingen ook welkom! Maandelijks hebben we ongeveer 450 euro nodig. Rekeningnummer: BE31 7340 3939 6355 (t.b.v. Voyaach – Oppemstraat 54, 1000 Brussel)

De socio-juridische begeleiding en omkadering van de opvang wordt voorzien door de organisaties en vrijwilligers binnen Voyaach. Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van het project en organiseren we jaarlijks een ontmoetingsmoment.

´Voyaach´ is een geïntegreerde basisvoorziening voor migranten in een precaire verblijfssituatie in het centrum van Brussel sinds oktober 2014. De voorziening is een initiatief van Samenlevingsopbouw Brussel, Pigment (vereniging waar armen het woord nemen) en Vrienden van K (opvangproject voor scholieren zonder wettig verblijf). De betrokken organisaties bouwen allen activiteiten uit voor en met migranten in een precaire verblijfssituatie. Het initiatief vormt daarmee een referentiepunt voor deze groep waar gespecialiseerde hulp- en dienstverlening kruist met allerhande activiteiten, vormingsmomenten en bijeenkomsten. Daarnaast biedt deze basisvoorziening ook ruimte aan derden om nieuwe initiatieven op te starten op het vlak van migratie, armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid.

Meer info: info@meetingvzw.be of 02/502.11.40

MARCHE DES REFUGIES VERS ANVERS – MARS VAN VLUCHTELINGEN NAAR ANTWERPEN

Collectieven MZP

Les réfugiés de Lampedusa marchent vers Anvers les samedi et dimanche 14 et 15 février. Pour revendiquer leur plus-value et leur droit à la liberté et à la dignité humaine. Une liberté qui leur permettra de contribuer et de participer activement à la vie culturelle, économique et sociale en Belgique.

Soyez solidaires et marchez avec eux.